ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: Keshia Caudron (handelend onder de naam: Elysian Beauty & Care BV), met vestigingszetel te 2930 Brasschaat, Sint Jobsesteenweg 44a en ondernemingsnummer BE0795.547.379

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: keshia@elysianbc.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren Keshia Caudron ofwel Elysian Beauty & Care BV
 3. Product: de online cursussen en producten die wij leveren via de webshop
 4. Klant: De consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 5. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 6. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9. Websites: www.elysianbc.be www.elysianbcshop.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online curssussen, workshops, producten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail, sociale media of face to face in het salon zelf. De prijzen worden uitgedrukt in euro.

De prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. je afspraak boekt, of een product aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald tenzij anders vermeld. 

Artikel 4 – Afspraken

4.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij, als Klant, deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan jou doorrekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling. Indien jij, de Klant, annuleert in de periode van 1 maand tot een week voor de training/coaching, mogen wij, de Dienstverlener, 50% van de prijs inhouden. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. Je mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

4.2. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

4.3. Indien jij, als Klant, meer dan een kwartier later op de afspraak aankomt, mogen wij de behandeling annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aanrekenen.

4.4. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, als Klant, melden.

4.5. Voorgaande leden zijn niet van toepassing indien jij, als Klant, of wij, als Dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.

Artikel 5 – vergoeding

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen behandeling of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website en in het salon zelf.

De prijzen, met uitzondering van de online cursussen en webinars voor B2B, zijn steeds inclusief BTW

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. 

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Jij, als Klant, betaalt een voorschot voor jouw behandeling via de website bij het maken van je afspraak en het resterende bedrag direct na afloop van jouw behandeling contant ofwel bij een afspraak in het salon zelf, volledig direct na afloop van jouw behandeling contant in het salon.

Facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel of op een bankrekening ten name van Elysian BV, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als Klant, niet van je verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

5.2.2. Enig protest tegen een factuur dient schriftlijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Jij, als Klant, wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

5.2.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.

5.2.4. Ten aanzien van jou, als Klant consument, geldt echter

 1. de intrestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 2. zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.
 3. zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan opslaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst.
 4. zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:
  • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst;
  • het nog openstaande saldo;
  • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd;
  • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

5.2.5. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de

vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Ten aanzien van jou, als Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven
 • €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

5.2.6. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn
in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden jou, als Klant, afzonderlijk
aangerekend.

5.2.7 De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten
brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van
toepassing blijven. Speciaal in geval van gerechtelijke actie in verband met de wissel zullen wij, als verkoper, het recht hebben de volledige toepassing t eisen van de punten 5.2.6 en 5.2.5 hierobven.

5.2.8 Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat jij, als Klant tekort komt aan jouw verbintenissen, je
jouw handtekening laat protesteren, je uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord
aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van jouw goederen, je door onze
factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt
geklasseerd…enz. of je je bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke
opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij, als
VERKOPER/DIENSTVERLENER (KIES HIER WAT VOOR JOU PAST), ons het recht
voor om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.
Tevens behouden wij, als VERKOPER/DIENSTVERLENER (KIES HIER WAT VOOR
JOU PAST) ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog
niet uitgevoerde gedeelte.
Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als Klant consument – in toepassing van artikel
VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt
verstaan : iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden op
de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

5.2.9. In afwachting van betaling van een behandeling of van een no-show kunnen er geen nieuwe afspraken ingepland worden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

6.1. Wij, als Dienstverlener, zulllen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

6.2. Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, blijft ook beperkt tot dat gene wat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt.

6.3. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit niet-limitatief met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding… evenals met betrekking tot het door jou ingevulde formulier bij een behandeling.

6.4. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ons, als Dienstverlener.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken en betalen of online een product of dienst aankopen.

Je hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst of aankoop van aangekochte producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht je te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, de overeenkomst bent aangegaan of jouw product werd geleverd.

7.2. Uitzonderingen: 

7.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits jij, als Consument, hebt erkend dat je jouw herroepingsrecht verliest zodra wij, als Dienstverlener, de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

7.2.2. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

7.2.3. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (bijvoorbeeld gezichtscrème) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet je, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Indien je, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen.

8.3. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

8.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat jij de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 9 – Levering

9.1. Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2. Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. Wij, als Dienstverlener, leveren enkel binnen België/Nederland.

Artikel 10  – Behoorlijk gedrag

10.1. Jij, als Klant, behoort zich in het salon te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen.


10.2. Indien jij, als Klant, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij, als Dienstverlener, het recht jou de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgave van redenen.


10.3. Wij, als Dienstverlener, werken volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van jou, als Klant, verwacht dat jij je houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11 – Klachten

11.1. Indien jij, als Klant, een klacht hebt over de behandeling, moet je de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk melden aan ons, als Dienstverlener.

11.2. Wij, als Dienstverlener, moeten jou, als Klant-klager, binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

11.3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zullen wij, als Dienstverlener, de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor jou, als Klant, aantoonbaar zinloos is geworden. Nadat je dit aan ons, als Dienstverlener, hebt meegedeeld, zullen wij overgaan tot terugbetaling van de behandeling of een deel van de behandeling.

11.4. Indien wij, als Dienstverlener, en jij, als Klant, niet tot overeenstemming kunnen komen, kan je, als Klant, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar je je, als Klant, akkoord met de verwerking van joouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy dietoegankelijk is op onze website.  

13.2. Door het maken van een afspraak, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij voor het opmaken van bepaalde documenten jouw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.  

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou naar behoren uit te voeren. 

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens de behandeling.

14.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.3. De geheimhouding vervalt indien wij, als Dienstverlener, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak verplicht worden de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van Antwerpen.